Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021

Με τι μπορεί να ασχοληθεί ένας Μηχανικός Ορυκτών Πόρων;

Με τι μπορεί να ασχοληθεί ένας Μηχανικός Ορυκτών Πόρων;

Ποιες είναι οι προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας ενός απόφοιτου του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων;

Ενάς Μηχανικός Ορυκτών Πόρων μπορεί να ασχοληθεί:

  • με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και γεωθερμίας
  • με την μεταλλευτική
  • με την γεωτεχνική μηχανική
  • με το γεωπεριβάλλον
  • με ορυκτές πρώτες ύλες
  • με ενεργειακούς πόρους

Μεταλλευτική και Γεωτεχνική Μηχανική: αναφέρεται στις μεθόδους εξόρυξης, αντιστήριξης επιφανειακών και υπόγειων έργων, στα συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς, στον αερισμό υπόγειων έργων, στην ανάλυση αστοχιών, στα φράγματα ταμιευτήρων, στην εκμετάλλευση και επεξεργασία λατομικών υλικών και μαρμάρων, στην πληροφορική στα μεταλλευτικά έργα, στις μεταλλικές κατασκευές στα μεταλλευτικά και βιομηχανικά έργα, στα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης μεταλλευτικών έργων.

Ενεργειακοί Πόροι: περιλαμβάνει τη μηχανική ταμιευτήρων υδρογονανθράκων, την τεχνολογία εκμετάλλευσης γαιανθράκων, τις μεθόδους εντοπισμού γαιανθράκων και υδρογονανθράκων, τη μηχανική πετρελαίου και φυσικού αερίου, την οικονομοτεχνική ανάλυση αξιοποίησης ενεργειακών πόρων, τα γεωθερμικά πεδία, τις ΑΠΕ.

Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική: αναφέρεται στη διαχείριση αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους, αλλά και στον περιβαλλοντικό έλεγχο γενικότερα, την αποκατάσταση περιβάλλοντος στις εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων, την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, στα καταστροφικά φαινόμενα και στη διαχείριση ποιότητας – πιστοποίηση.

Πηγή: https://mre.uowm.gr