Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Εισαγωγή Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Εισαγωγή Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2354, Τεύχος Β, 3 Ιουνίου 2021 και την Απόφαση Αριθμ. 2231.2-6/38062/2021 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Ακολουθούν αποσπάσματα της απόφασης. Παρακάτω επισυνάπτεται ολόκληρη.

Καθορίζεται ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

σε 1415 (830 Πλοίαρχοι και 585 Μηχανικοί).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Γενικά Προσόντα υποψηφίων Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

1. Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης (γεννηθέντες από 01-01-1994 και μεταγενέστερα).

4. Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

5. Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της Γενικής Κατηγορίας και των Ειδικών Κατηγοριών, κατά ειδικότητα, γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ο νόμος ορίζει.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων διαβιβάζει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ κατά ειδικότητα.

Η ανακοίνωση των εισαγομένων ανά ειδικότητα γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η τελική κατανομή όλων των εισαγομένων στις Σχολές των Α.Ε.Ν. γίνεται από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ. ΕΚ.Ν. Β’ ανάλογα με τη Γενική ή Ειδική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν, τη σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση χιλιοστού.

3. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όλων των Κατηγοριών είναι ο/η υποψήφιος/-α να έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/-η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη εισαγωγής.

4. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων διαβιβάζει στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και τους σχετικούς πίνακες επιλαχόντων κατά ειδικότητα.

5. Υποψήφιος/-α, ο/η οποίος/-α εισάγεται, σε οποιαδήποτε ειδικότητα, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της διαδικασίας επιλογής επιλαχόντων και δεν συμπεριλαμβάνεται στους σχετικούς πίνακες επιλαχόντων της προηγούμενης παραγράφου.

ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ

Ενδιαίτηση Δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέχεται σε όλες τις Α.Ε.Ν., εκτός των Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, Α.Ε.Ν./Καλύμνου και Α.Ε.Ν./Μακεδονίας, ενώ για τις σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται στις Α.Ε.Ν./Κρήτης, Α.Ε.Ν./Ηπείρου, Α.Ε.Ν./Κύμης και Α.Ε.Ν./ Οινουσσών.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Η επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής στις Α.Ε.Ν. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.