Το  Μέρος Ε΄ "Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση" του Σχεδίου Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

View more...