Άρθρο 25 1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄17) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α)
 
Στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορηγείται το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) και πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κατά τα διαστήματα: αα) των διακοπών των Χριστουγέννων, ββ) των διακοπών του Πάσχα και γγ) από τη λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου του εκπαιδευτικού έτους φοίτησης της Β΄ τάξης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους, εφόσον η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται στο πλοίο έχει κάθε φορά ελάχιστη διάρκεια επτά (7) ημερολογιακών ημερών. β) Στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς διάρκειας και της Γ΄ και Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς διάρκειας, του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού (Ε.Ν.), οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής, για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορηγείται το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του π.δ. 141/2014 και πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κατά τα διαστήματα: αα) των διακοπών των Χριστουγέννων, ββ) των διακοπών του Πάσχα, γγ) από τη λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου του εκπαιδευτικού έτους φοίτησης της Β΄ τάξης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους για τους μαθητές των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς διάρκειας ή της Γ΄ τάξης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Δ΄ τάξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους για τους μαθητές των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς διάρκειας και δδ) κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί επαρκούς φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 10645/ ΓΔ4/22.1.2018 (Β΄120) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται στο πλοίο έχει κάθε φορά ελάχιστη διάρκεια επτά (7) ημερολογιακών ημερών.» 2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 3.4 της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. 2231.2-6/ 41052/1.6.2018 (Β΄2047) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η φράση «εκπαιδευτικό έτος 2019-2020» αντικαθίσταται με τη φράση «ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».
 
Δείτε ακόμα...