ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

&

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

2018 - 2019

 

Σύμφωνα με το κατατεθέν στη Βουλή Σχέδιο Νόμου: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», παρουσιάζονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες η Ίδρυση των Νέων Τμημάτων στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης και η ένταξη των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης σε αυτό.

Τα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, θα δεχτούν τους πρώτους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, επομένως και θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019. Τα τμήματα, που στη στήλη ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019-2020 έχουν την ένδειξη Χ, δε θα δεχτούν εισακτέους το παρόν ακαδημαϊκό έτος, αλλά η έναρξη της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου των Πανεπιστημίων, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ή 2021-2022.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019-2020

ΠΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2018-2019

Ε.Π.

Επιστημών Υγείας (Ηράκλειο)

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

 

Νοσηλευτικής ΤΕ (Ηράκλειο)

126

Γ

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

 

Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ (Ηράκλειο)

126

Α

Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

 

Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕ (Σητεία)

121

Γ

Φυσικοθεραπείας (Ιεράπετρα)

Χ

-----------------------------

----------

-------------

Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας (Άγιος Νικόλαος)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

 

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕ (Ηράκλειο)

189

Δ

Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού (Ηράκλειο)

 

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Ηράκλειο)

90

Δ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕ (Ηράκλειο)

142

Δ

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Άγιος Νικόλαος)

 

Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Άγιος Νικόλαος)

180

Δ

Γεωπονικών Επιστημών (Ηράκλειο)

Γεωπονίας (Ηράκλειο)

 

Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ (Ηράκλειο)

172

Β - Γ

Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Ηράκλειο)

Χ

-----------------------------

----------

-------------

Μηχανικών (Ηράκλειο)

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

 

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)

117

Β

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

126

Β

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)

126

Β

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)

172

Β - Δ

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

126

Β

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Ηράκλειο)

Χ

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

126

Β

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Χανιά)

162

Β - Δ

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

126

Β

Χημικών Μηχανικών (Χανιά)

Χ

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

126

Β

Μουσικής & Οπτοακουστικών Τεχνολογιών (Ρέθυμνο)

Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Ρέθυμνο)

 

Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ (Ρέθυμνο)

135

Β - Δ

Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Χ

-----------------------------

----------

-------------

Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αγ. Νικόλαος)

Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Άγιος Νικόλαος)

Χ

-----------------------------

----------

-------------

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του Σχεδίου Νόμου, η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Φυσικοθεραπείας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκειμένου για τα Τμήματα των Χημικών Μηχανικών και της Φυσικοθεραπείας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 6 του Σχεδίου Νόμου, ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, Γεωπονίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 1 του Σχεδίου Νόμου, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 28.

Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5, με εξαίρεση όσους εντάσσονται σε Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

Δείτε ακόμα...