Σύμφωνα με το κατατεθέν στη Βουλή Σχέδιο Νόμου: «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας», παρουσιάζονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες οι συγχωνεύσεις των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

α) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,

β) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,

γ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και

δ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

 

και η Ίδρυση των Νέων Τμημάτων στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια (Ε.Κ.Π.Α., Γ.Π.Α. και Παν. Θεσσαλίας). Τα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, θα δεχτούν τους πρώτους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, επομένως και θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019. Τα τμήματα, που στη στήλη ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019-2020 έχουν την ένδειξη Χ, δε θα δεχτούν εισακτέους το παρόν ακαδημαϊκό έτος, αλλά η έναρξη της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου των Πανεπιστημίων, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 Σύμφωνα με το Άρθρο 12 (ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στ. Ελλάδας στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γ.Π.Α. και στο Παν. Θεσσαλίας), παρ. 1, του Σχεδίου Νόμου, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, που κατά την έναρξη του ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο οικείο Πανεπιστήμιο. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη του πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα του προγράμματος σπουδών τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μπορούν να ενταχθούν: οι φοιτητές του τμήματος  Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχνικών ΤΕ, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕ, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Χαλκίδα καταργούνται. 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 (ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στ. Ελλάδας στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γ.Π.Α. και στο Παν. Θεσσαλίας), παρ. 1, του Σχεδίου Νόμου, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, που κατά την έναρξη του ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο οικείο Πανεπιστήμιο. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη του πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα του προγράμματος σπουδών τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μπορούν να ενταχθούν οι φοιτητές: α) του τμήματος  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Καρπενήσι) στο Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γ.Π.Α., β) του τμήματος  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τ.Ε. (Θήβα) στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γ.Π.Α. και γ) του τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων Τ.Ε. (Άμφισσα) στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 (ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), παρ. 1, του Σχεδίου Νόμου, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας, που κατά την έναρξη του ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη του πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα του προγράμματος σπουδών τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μπορούν να ενταχθούν οι φοιτητές: α) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τα Τρίκαλα και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ή στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Παν. Θεσσαλίας, β) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Παν. Θεσσαλίας, γ) του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου  και του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Παν. Θεσσαλίας, δ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν. Θεσσαλίας, ε) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν. Θεσσαλίας, στ) του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Αγροτεχνολογίας ή στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Παν. Θεσσαλίας, ζ) του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Παν. Θεσσαλίας, η) του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας ή στο Τμημα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Παν. Θεσσαλίας, θ) του τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Παν. Θεσσαλίας.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Άρθρο 12 (ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στ. Ελλάδας στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γ.Π.Α. και στο Παν. Θεσσαλίας), παρ. 5, ορίζεται κατά αντιστοιχία η ένταξη φοιτητών: α) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στ. Ελλάδας στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Παν. Θεσσαλίας, β) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Στ. Ελλάδας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Παν. Θεσσαλίας και γ) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στ. Ελλάδας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Παν. Θεσσαλίας.

 

Πηγή: Πάμε... Πανεπιστήμιο 2019

 

Δείτε ακόμα...