Θέσεις εισακτέων:

Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/-στριών διαμορφώνεται σε 1.153 Έλληνες σπουδαστές/-στριες (613 Πλοίαρχοι και 540 Μηχανικοί). 

Δεν υπάρχει σημαντική μείωση του αριθμού εισακτέων για τις Α.Ε.Ν. καθώς το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δέχθηκε 1.157 σπουδαστές/τριες, δηλαδή μόλις 4 περισσότερους/ες. 

 

Ποια είναι τα προσόντα και οι προϋποθέσεις ενός/μιας υποψήφιου/ας;

  • 1. Να έχει συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  • 2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας.
  • 3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της (γεννηθέντες/θείσες από 01-01-1993 κι και μεταγενέστερα).
  • 4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής αρχής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις για κάθε ειδικότητα. 
  • 5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή αδίκημα που μπορεί να του στερήσει το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος. 

 

Ποια είναι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων;

 

1. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής (για σωματική/πνευματική καταλληλότητα). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση (με την οποία αποδέχεται ο υποψήφιος ότι εφόσον εισαχθεί σε Α.Ε.Ν. στο Α’ εξάμηνο θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση που επανειλημμένως αποτύχει θα απομακρυνθεί). 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου/-ηςστις Πανελλαδικές εξετάσεις.

4. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας.

5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

 

Σημείωση: Απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον ένας/μια υποψήφιος/α ανήκει σε ειδική κατηγορία. 

 

 Πώς και μέχρι πότε γίνεται η αίτηση; 

 

•Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά από 16/06/2020. 

•ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων όπως ακριβώς έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό. 

•Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες με τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους.

 

 

Δείτε ακόμα...