« Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας,  με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021»

 

Για την Σχολής Αστυφυλάκων καθορίζεται σε 730 (συνολικός αριθμός θέσεων) και για την Σχολή Αξιωματικών σε 70 (συνολικός αριθμός θέσεων).

Για την Σχολή Αστυφυλάκων:

Συνολικός Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων ΓΕΛ με το 10% (2019):  41

Γενική Σειρά:  36

Ειδική Κατηγορία 10%: 4

Ειδική Κατηγορία 4%: 1

Συνολικός Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων ΓΕΛ με το 10% (2018):  28

Γενική Σειρά25

Ειδική Κατηγορία 10%: 2

Ειδική Κατηγορία 4%: 1

Συνολικός Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού: 21

Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων ΓΕΛ με εξετάσεις (Νέο και Παλαιό Σύστημα): 604

Σημαντική Σημείωση: Η κατανομή των 604 θέσεων σε υποψήφιους που θα εξεταστούν με το παλαιό ή το νέο σύστημα, θα γίνει με βάση την Απόφαση της Yπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα καθορίσει το σχετικό ποσοστό, σύμφωνα με την παράγραφο 1.Α. του άρθρου 13Γ του Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση.

 

Συνολικός Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων Ε.ΠΑΛ. με εξετάσεις: 32

Γενική Σειρά28

Ειδική Κατηγορία 10%: 3

Ειδική Κατηγορία 4%: 1

Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων Ε.ΠΑΛ με το 10% (2019): 2

Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων Ε.ΠΑΛ με το 10% (2018): 2

 

Για την Σχολή Αξιωματικών:

Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων με το 10% (2019):  4

Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων με το 10% (2018):  3

Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού: 2

Αριθμός Εισακτέων υποψηφίων ΓΕΛ με εξετάσεις (Νέο και Παλαιό Σύστημα): 61

Σημαντική Σημείωση:(Η κατανομή των 61 θέσεων σε υποψήφιους που θα εξεταστούν με το παλαιό ή το νέο σύστημα, θα γίνει με βάση την Απόφαση της Yπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα καθορίσει το σχετικό ποσοστό, σύμφωνα με την παράγραφο 1.Α. του άρθρου 13Γ του Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση.)

 

Σημαντική Παρατήρηση!

Σημαντική αύξηση του αριθμού εισακτέων για την Σχολή Αστυφυλάκων που από 310 εισακτέους, που δέχθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, αυξήθηκε σε 730 εισακτέους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση του αριθμού εισακτέων 135%.

Σημαντική Σημείωση:Η χρήση του δικαιώματος με τις ειδικές κατηγορίες 10% και 4%, για εισαγωγή στις ΣχολέςτηςΑστυνομικήςΑκαδημίας, γίνεταιγιαμίαμόνοαπότιςΣχολέςαυτές. Ανκάποιος/αεισαχθείμε το δικαίωμα αυτό στη ΣχολήΑστυφυλάκωνδενδικαιούταινατοχρησιμοποιήσειγιαεισαγωγήστηΣχολήΑξιωματικών.

Σημαντική Σημείωση: Επισημαίνεται ότι, οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές, κατά το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021. 

 

Ποια είναι τα προσόντα και οι προϋποθέσεις υποψηφίων;

Πέραν των σημείων που αναφέρονται στην προκήρυξη σημαντικά σημεία είναι:

Να μην υπερβαίνουν το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, δηλαδή για την φετινή προκήρυξη να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1995 και μεταγενέστερα.

Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες τουλάχιστον 1,70 μ.).

Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των ΣχολώντουΣτρατούΞηράς (ΚατεύθυνσηΌπλων), κατάταοριζόμεναστοΠ.Δ. 11/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-17), όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.

Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου

Σωματομετρικά Χαρακτηριστικά:

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος μεταξύ 19-27 Kg/m2.

Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος μεταξύ 18 – 25 Kg/m2.

 

 

Ποια είναι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων;

Αίτηση συμμετοχής

Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς

Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους. (Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.)

Υπεύθυνη δήλωση.

Όσοι ανήκουν στις ειδικές ή στις λοιπές ευεργετικές κατηγορίες, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπρόσθετα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Ποια είναι η διαδικασία Αίτησης Συμμετοχής των υποψηφίων;

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά περίπτωση νόμιμου τίτλου παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.» (Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το Ν. 2909/2001), θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την 15:00 ώρα της 31-07-2020, στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις Χώρες που διαμένουν.

Σημαντική Σημείωση: Μετά τις ημερομηνίες αυτές δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Επιπλέον, αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν θα γίνεται δεκτή.

 

Ποιες είναι οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις;

Αθλητικές Δοκιμασίες

Ψυχομετρικές Δοκιμασίες

Υγειονομικές Εξετάσεις

 

Σημαντικά σημεία για τις προκαταρκτικές εξετάσεις

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα υποβληθούν, δεσμευτικά, εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν για κάθε υποψήφιο/α συνολικά τρεις (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψήφιους/ες και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr  ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί.

Σο πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (12-06-2020) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν περί τα τέλη Ιουνίου.

Για τους/ις υποψήφιους/ες της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.», εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα μέσα του Αυγούστου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στα τέλη Αυγούστου.

Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο.

 

Ποιες είναι οι Αθλητικές Δοκιμασίες των υποψηφίων;

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

 

Τι συμβαίνει αν τραυματιστεί ο υποψήφιος κατά την διάρκεια των αθλητικών δοκιμασίων;

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της.

 

Ποιες είναι οι Ψυχομετρικές Δοκιμασίες των υποψηφίων;

α. Τεστ Προσωπικότητας.

β. Συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

 

Σημείωση: Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του/ης υποψήφιου/ας.

 

Σημαντικά σημεία σχετικά με τις Υγειονομικές Εξετάσεις

 

Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, πρέπει να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης, η παραλαβή του οποίου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο IV ενότητα Γ της προκήρυξης.

Στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα.

Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν οι υποψήφιοι σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας

Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και οπωσδήποτε μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

 

Τι ισχύει για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις σε περίπτωση που ο υποψήφιος για τις Αστυνομικές Σχολές είναι και υποψήφιος των Στρατιωτικών Σχολών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού;

Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Στρατιωτικών Σχολών ή/και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί/ες, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός του χρόνου διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετική βεβαίωση ικανότητας από την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ή την εκάστοτε Στρατιωτική Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό.

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτές της Ελληνικής Αστυνομίας, η εν λόγω βεβαίωση ικανότητας προσκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο τη μεθεπόμενη ολοκλήρωσης της διαδικασίας στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή  ή στη Στρατιωτική Σχολή.

 

Σημαντικά σημεία Αποκλεισμού Υποψηφίου και Αποτελεσμάτων Εξέτασης

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή όχι των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακες Ικανών και Μη Ικανών προς κατάταξη. Στους Πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός υποψήφιου/ας, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας, το οποίο παραδίδεται σε αυτούς από το Τ.ΠΑΙ.Θ. και οφείλουν να το φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση.

Οι υποψήφιοι/ες, που κρίνονται μη ικανοί/ες σε κάποια από τις προκαταρκτικές  δοκιμασίες/εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους για τις Αστυνομικές Σχολές από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.hellenicpolice.gr  ή www.astynomia.gr  και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr, στις οποίες θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακες περί τις αρχές και τα μέσα Αυγούστου , αντίστοιχα.

 

 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων;

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του  Π.Δ. 4/1995.

 

Σημαντικά σημεία Γενικού Περιεχομένου

Οι αποβαλλόμενοι/ες από τις Αστυνομικές Σχολές Δόκιμοι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν  πάλι  σε αυτές. Ο/Η Δόκιμος  που  αποβλήθηκε   από τη Σχολή επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου σε εισιτήριες εξετάσεις για την ίδια Αστυνομική Σχολή.

Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι Δόκιμοι Αστυφύλακες αμείβονται, σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.

Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.  Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, αμείβονται, σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας. Για εκπαιδευτικούς λόγους δύναται να επιτραπεί με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η εκτός Σχολής διαμονή και σίτιση των 4ετών, των 3ετών και των 2ετών Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες, όταν αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός για λόγους υγείας, υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του  Ν. 3731/2008, να καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Υπαστυνόμου Β΄ ή του 50% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Αστυφύλακα, αντίστοιχα, επί του αριθμού των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή.

Σημαντική Σημείωση: Δεν υποχρεούνται σε καταβολή της αποζημίωσης, όσοι/ες από τους/ις προαναφερόμενους/ες αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού έτους σπουδών, καθώς και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, προκειμένου να εγγραφούν στη Σχολή Αξιωματικών.

 

Τι ορίζεται στην προκήρυξη για την παραίτηση και διαγραφή σπουδαστών από τις Αστυνομικές Σχολές;

Οι σπουδαστές που διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους, στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Οι σπουδαστές που διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους.

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και εφόσον από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής προκύπτει ότι ο σπουδαστής που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγορίας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές ή Τμήματα πλην των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημία

 

 

 

Δείτε ακόμα...