Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

ΦΕΚ - Μουσουλμανικές Σπουδές ΑΠΘ - Τμήμα Θεολογίας

( Ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλµανικών Σπουδών στο Τµήµα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης )

Προεδρικό Διάταγμα - «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου»

( Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο ΦΕΚ Α' 74/22-04-2016 το Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 με θέμα: «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ) 

ΦΕΚ - Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2016

(Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2016 )

Εγκύκλιος ΕΠΑΛ Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

(Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ και μαθήματα ειδικότητας Ομάδα Β΄) με το παλαιό σύστημα, έτους 2016)

Προκήρυξη Σχολών Πυροσβεστικής 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44

(Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.)

Διαδικασία, Χρόνος Διεξαγωγής & Τρόπος Εξέτασης Πανελλαδικών 2016

(Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις διαδικασίες  σχετικά με τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων και  τρόπο  εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. )

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2016 - ΑΕΙ

( Το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ανακοίνωσε, κατέληξε σε κατανομή των εισακτέων ανά ίδρυμα και τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, αφού έλαβε υπόψη του: 
α) τον αριθμό των εισακτέων κατά το σχολικό έτος 2015-2016
β) τα αιτήματα των Τμημάτων κάθε ιδρύματος για τον βέλτιστο αριθμό θέσεων ανά Τμήμα
γ) τα καταγεγραμμένα από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου προβλήματα ανά Τμήμα και
δ) στοιχεία σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των ιδρυμάτων. )

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2016 - ΤΕΙ

( Το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ανακοίνωσε, κατέληξε σε κατανομή των εισακτέων ανά ίδρυμα και τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, αφού έλαβε υπόψη του:
α) τον αριθμό των εισακτέων κατά το σχολικό έτος 2015-2016
β) τα αιτήματα των Τμημάτων κάθε ιδρύματος για τον βέλτιστο αριθμό θέσεων ανά Τμήμα
γ) τα καταγεγραμμένα από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου προβλήματα ανά Τμήμα και
δ) στοιχεία σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των ιδρυμάτων. )

30 Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. αποκτούν Επαγγελματικά Δικαιώματα

( Αριθμ. Φ12/29247/Δ4 Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δι− καιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαί− δευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περί− πτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016

( Αρ. Φύλλου 290 - 12 Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμ. Φ.151/17557/Α5 - Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων. )

Σελίδες