Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό

 

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, η οποία απευθύνεται σε όλους τους απόφοιτους Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν είτε να εξειδικευτούν στον τομέα του βασικού τους πτυχίου, είτε και να αλλάξουν τομέα, σε επίπεδο Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης. Οι σύμβουλοί μας, μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, αλλά και με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, που συνδυάζουν τα ακαδημαϊκά πεδία με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, βοηθούν τους υποψηφίους στην κατάλληλη και επιτυχημένη επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς και στην συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων / δηλώσεων στα μεταπτυχιακά που τελικά θα επιλέξουν. Στην Ατομική Συμβουλευτική δίνεται έμφαση στο να αποκτήσουν οι υποψήφιοι ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που παρέχονται από τα Πανεπιστήμια, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τον τρόπο επιλογής, αλλά και άλλα χρήσιμα στοιχεία. 

 

Σημείωση: Το πρόγραμμα αφορά μόνο σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

Στόχος του προγράμματος είναι:

• Η εύρεση του καλύτερου δυνατού συνδυασμού πρώτου πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχέση με τις σπουδές, τους στόχους, την αγορά εργασίας και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

• Η έγκυρη και έγκαιρη συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο κατάλληλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίου του εξωτερικού για τον κάθε υποψήφιο.

 

Η διαδικασία διεξαγωγής του Προγράμματος για Επιλογή Μεταπτυχιακού στο Εξωτερικό αποτελείται από εννέα στάδια, χωρισμένα σε 2 μέρη:

 

 

 


 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΜΕΡΟΣ Α

ΣΤΑΔΙΟ 1

1.Ο υποψήφιος συμπληρώνει το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων Horizon Masters, όπου καλείται να απαντήσει σε 190 ερωτήσεις σχετικές με τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα.

2.Από τις ερωτήσεις προκύπτει ο βαθμός ενδιαφέροντος του υποψηφίου για 38 επαγγελματικές κατηγορίες.

3.Από το βαθμό ενδιαφέροντος ανά επαγγελματική κατηγορία προκύπτει το ποσοστό σχετικότητας των ενδιαφερόντων του υποψηφίου για 74 ακαδημαϊκά πεδία, στα οποία εντάσσονται όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

4.Ο υποψήφιος συμπληρώνει το τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας Profiler, όπου καλείται να απαντήσει σε 204 ερωτήσεις σχετικές με τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής του προσωπικότητας.

5.Ο υποψήφιος συμπληρώνει το τεστ Εργασιακών Αξιών & Κινήτρων, όπου καλείται να απαντήσει σε 320 ερωτήσεις σχετικές με τις επαγγελματικές του αξίες και κίνητρα.

6.Παράγονται αναφορές αποτελεσμάτων σε μορφή .pdf αρχείων, η οποίες και αναλύονται στο στάδιο 2.

 

ΣΤΑΔΙΟ 2 (ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – διάρκεια 1 ώρα) 

1.Αναλύονται συνδυαστικά τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων HORIZON MASTERS, PROFILER και ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΙΝΗΤΡΑ από εξειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού

2.Συζητούνται οι προτιμήσεις και οι στόχοι του υποψηφίου, καθώς και οτιδήποτε άλλο τον απασχολεί ως προς τις επιλογές του.

3.Οριοθετούνται τα συγκεκριμένα ακαδημαϊκά πεδία που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο.

4.Ορίζεται η χώρα / χώρες ενδιαφέροντος του υποψηφίου

5.Σχολιάζονται και αναλύονται συγκεκριμένα μεταπτυχιακά (αν υπάρχουν), που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο.

 

ΣΤΑΔΙΟ 3

1.Ο σύμβουλος αναζητά και συγκεντρώνει συγκεκριμένα μεταπτυχιακά που προτείνεται να υποβάλει αίτηση ο υποψήφιος, βάσει των αποτελεσμάτων του σταδίου 1 και 2. 

2.Αναλυτική παρουσίαση των συγκεκριμένων προγραμμάτων

• Πανεπιστήμιο που προσφέρει το μεταπτυχιακό 

• Ανάλυση μαθημάτων μεταπτυχιακού 

• Entry Requirements (επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, βαθμός πτυχίου κ.ά.)

• Προφίλ φοιτητών / αποφοίτων

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε προγράμματος

• Προφίλ καθηγητών

• Μέθοδοι διδασκαλίας

• Τρόπος εξέτασης μαθημάτων

• Συνεργαζόμενες εταιρίες/οργανισμοί

• Οικονομικά θέματα (ύψος διδάκτρων, προσφερόμενες υποτροφίες)

• Κατατάξεις των προγραμμάτων και των πανεπιστημίων (όπου προσφέρεται)

• Σχόλια αποφοίτων (Alumni) για τα συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα και πανεπιστήμια. (όπου είναι δυνατό)

 

*το υλικό του σταδίου 3 θα παραδίδεται σε μορφή παρουσίασης .ppt στον υποψήφιο για μελέτη και θα ακολουθεί ανάλυση από τον σύμβουλο στο στάδιο 4.

 

ΣΤΑΔΙΟ 4 (ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – διάρκεια 2 ώρες)

1.Ανάλυση σημαντικών θεμάτων για την επιλογή του μεταπτυχιακού και τις σπουδές στο εξωτερικό, όπως:

• Κόστος διδάκτρων και έξοδα διαμονής

• Πως είναι να σπουδάζεις και να ζεις σε μια χώρα του εξωτερικού

• Τι πιθανότητες υπάρχουν για απόκτηση υποτροφίας

• Εξασφάλιση στέγασης. Τι επιλογές υπάρχουν

• Ιεράρχηση Πανεπιστημίων ανάλογα με ποιότητα σπουδών στο σχετικό αντικείμενο, βασισμένη σε διεθνείς κατατάξεις

• Τι είναι η Έκθεση Προσωπικού Ενδιαφέροντος (Personal Statement)

• Αναγνώριση προσόντων από ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού στην εγχώρια αγορά εργασίας

2.Αξιοποίηση ειδικών sites για τα Ranking (κατατάξεις) των πανεπιστημίων, ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος.

3.Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο υποψήφιος θα έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα ακαδημαϊκά πεδία ενδιαφέροντος και λίστα συγκεκριμένων μεταπτυχιακών που τον ενδιαφέρουν για να υποβάλει αίτηση.

 

Κόστος προγράμματος ΜΕΡΟΣ Α: 300€

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

·         Παρουσίαση μεταπτυχιακών (σε ηλεκτρονική μορφή).

·         Τα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων Horizon Masters, χαρακτηριστικών προσωπικότητας Profiler και Εργασιακών Αξιών & Κινήτρων.

·         Τηλεφωνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στους υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που δεν ενδιαφέρονται για συμπλήρωση αιτήσεων από την Orientum, μπορούν να ολοκληρώσουν την ενημέρωσή τους στο στάδιο 4. Για όσους επιθυμούν και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το πρόγραμμα συνεχίζεται με τα ακόλουθα στάδια.


 

ΜΕΡΟΣ Β

 

ΣΤΑΔΙΟ 5(ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – διάρκεια 1 ώρα)

1.Συνάντηση με τον υποψήφιο για ενημέρωση και οριστικοποίηση σχετικά με τα προγράμματα στα οποία θα υποβληθούν αιτήσεις

2.Καθοδήγηση σχετικά με τα προαπαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος για κάθε αίτηση

 

ΣΤΑΔΙΟ 6

1.Επιμέλεια βιογραφικού σημειώματος

2.Επιμέλεια Έκθεσης Προσωπικού Ενδιαφέροντος (Personal Statement)

3.Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των απαραίτητων εγγράφων συνοδείας

4.Ταχυδρομική αποστολή φακέλων / αποστολή fax / email κτλ., όπου απαιτείται

5.Τηλεφωνική επικοινωνία με τα πανεπιστήμια για επίλυση τυχόν προβλημάτων

 

ΣΤΑΔΙΟ 7 (ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – διάρκεια 2 ώρες)

1.Έναρξη αποστολής των Τελικών Αιτήσεων και Επιταγών (Application Fees)

2.Προετοιμασία για τηλεφωνικές συνεντεύξεις (εάν απαιτηθούν).

3.Συμπλήρωση Αιτήσεων σε γραπτές φόρμες ή Αίτηση On-line

 

ΣΤΑΔΙΟ 8 (ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – διάρκεια 1 ώρα)

1.Ολοκλήρωση αποστολής των Τελικών Αιτήσεων και Επιταγών (Application Fees)

2.Προετοιμασία για τηλεφωνικές συνεντεύξεις (εάν απαιτηθούν).

3.Συμπλήρωση Αιτήσεων σε γραπτές φόρμες ή Αίτηση On-line

 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αποσαφηνίζονται τα ακόλουθα θέματα:

• Πόσο θα κοστίσουν τα δίδακτρα και τα έξοδα διαμονής μου;

• Πώς είναι να σπουδάζεις και να ζεις σε μια χώρα του εξωτερικού;

• Τι πιθανότητες υποτροφιών υπάρχουν;

• Πώς θα εξασφαλίσω στέγαση; Τι επιλογές έχω;

• Τι προγράμματα προσφέρονται στο αντικείμενο των ενδιαφερόντων μου;

• Ποια είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια στο αντικείμενο που θέλω να σπουδάσω;

• Τι πρέπει να γράψω στην Έκθεση Προσωπικού Ενδιαφέροντος (Personal Statement)

• Τι επίπεδο γνώσης της γλώσσας του κάθε προγράμματος πρέπει να έχω;

• Τι μαθήματα / προγράμματα μπορώ να παρακολουθήσω ώστε να βελτιώσω το επίπεδο της ξένης γλώσσας που χρειάζεται (π.χ. αγγλικά);

• Τι τεστ Γλώσσας (π.χ. αγγλικής) πρέπει να περάσω και με ποιους βαθμούς, ώστε να μου προσφερθεί μια θέση στο πανεπιστήμιο;

• Θα χρειαστεί να παρακολουθήσω πρόγραμμα προσαρμογής (Foundation Course);

• Αναγνωρίζονται τα προσόντα μου από ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού;

• Θα αναγνωρίζονται στην Ελλάδα τα προσόντα που θα αποκτήσω σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού;

 

Κόστος προγράμματος ΜΕΡΟΣ Β: 500€

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

·         Μέχρι 5 Αιτήσεις σε προγράμματα ενδιαφέροντος.

·         Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων.

·         Τηλεφωνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στους υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Επιπλέον Χρεώσεις:

·         Κάθε επιπλέον αίτηση, πέραν των 5, χρεώνεται 70€.

  Σημείωση: Στη διαδικασία δεν περιλαμβάνονται οι επίσημες μεταφράσεις των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Όλες οι επίσημες μεταφράσεις θα πρέπει να διευθετηθούν από τον υποψήφιο.

 

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Επιλογή Μεταπτυχιακού στο Εξωτερικό πραγματοποιείται στα γραφεία μας σε Αθήνα. Τηλ. Επικοινωνίας για ραντεβού: 2106778777 , 2310868478.

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Επιλογή Μεταπτυχιακού στο Εξωτερικό γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης (skype) για τους υποψήφιους εκτός Αθηνών που δεν μπορούν παραβρεθούν στα γραφεία μας.