Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Οι σύμβουλοι, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων & προσωπικότητας), βοηθούν τους μαθητές στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Στο ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, δίνεται έμφαση στο  να αποκτήσουν οι μαθητές και οι γονείς ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο.

Διαδικασία διεξαγωγής:

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει:

  • Συναντήσεις (ο αριθμός ποικίλει ανάλογα με τη μορφή του προγράμματος) με ειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, διάρκειας μίας ώρας η καθεμία.
  • Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) επαγγελματικών ενδιαφερόντων και προσωπικότητας.
  • Συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό (την αναφορά αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών εργαλείων σε έντυπη μορφή, χρήσιμες έρευνες και οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό υλικό χρειαστεί).


Η διαδικασία που ακολουθείται καθορίζεται ανάλογα με την μορφή του προγράμματος (μπορεί να περιλαμβάνει 1 ή 2 συναντήσεις), την τάξη του/της μαθητή/τριας κ.ά. Οι συναντήσεις γίνονται στον χώρο του φροντιστηρίου ή του σχολείου. Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε γονείς και μαθητές, καθώς και στους υπευθύνους των φροντιστηρίων / σχολείων για την ενημέρωση των μαθητών.

Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:

  • να βοηθήσει το φροντιστήριο ή το σχολείο ώστε να παρέχει μια εξειδικευμένη υπηρεσία στους μαθητές του
  • να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα
  • να εξασφαλίσει στους μαθητές έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις σχολές και τα τμήματα που προσφέρονται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές)
  • να παρουσιάσει στους μαθητές τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει κάθε τμήμα
  • να καταστήσει ικανούςτους μαθητές να ιεραρχήσουν τις επιλογές τους ανάλογα με τις επιθυμίες τους και να θέσουν έναν συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο θα επιδιώξουν να επιτύχουν μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις.


Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται:

  • σε φροντιστήρια και σχολεία, τα οποία θέλουν να προσφέρουν στους μαθητές τους και στους γονείς τους τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού, στο χώρο του εκπαιδευτικού οργανισμού.