Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Οι σύμβουλοι, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων & προσωπικότητας), βοηθούν τους μαθητές στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Στο ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, δίνεται έμφαση στο να αποκτήσουν οι μαθητές και οι γονείς ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο.

Διαδικασία διεξαγωγής:


Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει:

  • Συναντήσεις (ο αριθμός ποικίλει ανάλογα με τη μορφή του προγράμματος) με ειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, διάρκειας μίας ώρας η καθεμία.
  • Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) επαγγελματικών ενδιαφερόντων και προσωπικότητας.
  • Συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό (το βιβλίο «ΠΑΜΕ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», την αναφορά αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών εργαλείων σε έντυπη μορφή, χρήσιμες έρευνες και οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό υλικό χρειαστεί).

Η διαδικασία που ακολουθείται καθορίζεται ανάλογα με την μορφή του προγράμματος (μπορεί να περιλαμβάνει 1 ή 2 συναντήσεις, ομαδικό σεμινάριο κ.ά.), την τάξη του/της μαθητή/τριας κ.ά. Οι συναντήσεις γίνονται σε κατάλληλο χώρο της εταιρείας. Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε γονείς και μαθητές.

Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:

  • να δώσει την ευκαιρία σε εταιρείες να προσφέρουν στους εργαζομένους τους και στα παιδιά τους ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
  • να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα
  • να εξασφαλίσει στους μαθητές έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις σχολές και τα τμήματα που προσφέρονται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι. - Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές)
  • να παρουσιάσει στους μαθητές τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει κάθε τμήμα
  • να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να ιεραρχήσουν τις επιλογές τους ανάλογα με τις επιθυμίες τους και να θέσουν έναν συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο θα επιδιώξουν να επιτύχουν μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται:

  • σε εταιρείες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού να προσφέρουν στους εργαζομένους τους μια παροχή, πολύ σημαντική για τους ίδιους και τα παιδιά τους.