Η υπηρεσία Αίτησης Μετεγγραφής, απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να αιτηθούν μετεγγραφής και πραγματοποιείται όπως παρακάτω:

1ο Στάδιο:

Πραγματοποιείται αίτηση μετεγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, εφόσον πρώτα έχει επιβεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις και διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2ο Στάδιο:

Αφορά τους μαθητές που δεν εντάσσονται σε κάποιο κοινωνικό ή οικονομικό κριτήριο αλλά συντρέχει άλλος εξαιρετικά σοβαρός λόγος για τον οποίο χρειάζεται να κάνουν αίτηση για μετεγγραφή. Η αποστολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται αποκλειστικά από τον υποψήφιο είτε αυτοπροσώπως, στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, είτε με συστημένη επιστολή.

3ο Στάδιο:

Αφορά τους μαθητές των οποίων η αίτηση για μετεγγραφή δεν έγινε δεκτή και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ένστασης.

Οι αιτήσεις γίνονται με φυσική παρουσία των υποψηφίων στα γραφεία της ORIENTUM ή μέσω Skype.

Σημείωση:

Στη συγκεκριμένη υπηρεσία η ORIENTUM δεν εγγυάται την επιτυχή έκβαση της αίτησης, καθώς τα δεδομένα (αριθμός υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση, θέσεις κτλ) ποικίλουν ανά έτος.